شبیه سازی عددی تغییرات بستر کانال های آبرفتی در قوس 180 درجه

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شیراز