شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود

نوع مقاله: یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه فردوسی مشهد