تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها و توزیع هزینه های تصفیه: کاربرد بازی نوکلئولوس نرمال شده

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.30482/jhyd.2009.85515