شبیه سازی عددی امواج ضربه ای با استفاده از روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف