تحلیل خطر روگذری آب در سد با در نظر گرفتن جنبه های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: سد ونک)

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان