بررسی تغییر پروفیل های سرعت نسبت به تغییر طول زبری در پرش هیدرولیکی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان