کنترل جهش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقه ای با استفاده از بلوک های کف

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، کرج، ایران