برآورد زمان پیمایش جریان دامنه ای با استفاده از تقریب موج پخشی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

10.30482/jhyd.2009.85478