برآورد زمان پیمایش جریان دامنه ای با استفاده از تقریب موج پخشی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان