برآورد زمان پیمایش جریان دامنه ای با استفاده از تقریب موج پخشی