مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان سه بعدی و آبشستگی در قوس 90 درجه

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

10.30482/jhyd.2008.85473