مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان سه بعدی و آبشستگی در قوس 90 درجه

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان