شبیه سازی عددی رسوب زدایی مخزن سد سفیدرود با اجرای عملیات شاس تحت فشار

نوع مقاله: یادداشت تحقیقاتی

نویسنده