تاثیر مشخصات هندسی ناپیوستگی ها بر رفتار هیدرولیکی و نشت آب از تکیه گاه های سنگی سدهای بتنی قوسی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

10.30482/jhyd.2008.85447