تاثیر مشخصات هندسی ناپیوستگی ها بر رفتار هیدرولیکی و نشت آب از تکیه گاه های سنگی سدهای بتنی قوسی

نوع مقاله: مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس