الگوریتم عددی ضمنی بر روی شبکه منحنی الخط برای شبیه سازی جریان های سطح آزاد

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

10.30482/jhyd.2008.85446