توسعه مدل سه بعدی MP-MPS برای پیش بینی الگوی جریان در گرادیان های شدید هیدرولیکی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

دانشگاه امیرکبیر-دانشکده عمران و محیط زیست

10.30482/jhyd.2010.85426