واسنجی چندمعیاره خطوط لوله برای جریان های گذرا

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

استادیار ‌گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز