تاثیر طول پوشش بستر بر آب شستگی موضعی پایین دست در جت های افقی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

10.30482/jhyd.2010.85417