به کارگیری محاسبات نرم در تخمین مقاطع پایدار رودخانه های طبیعی در بستر ماسه ای

نوع مقاله: یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

10.30482/jhyd.2007.85395