بررسی پدیده آبشستگی در مجاورت سازه های حفاظتی سواحل دریای خزر

نوع مقاله: یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

10.30482/jhyd.2007.85390