شبیه سازی جریان گذرنده از روی سرریزهای لبه تیز مستطیلی و مثلثی با جریان از زیر دریچۀ کشویی

نوع مقاله: یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان