برآورد نیروی ناشی از امواج و جریانهای دریایی بر سازه های لاغر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

نوع مقاله: یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان