شیب بندی شبکه های جمع آوری فاضلاب در مناطق مسطح با استفاده از روش درخت فراگیر در حال رشد و جستجوی تابو

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

استادیار ‌گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز