بررسی نوسانات فشار و نیروی عکس العمل سطح در حوضچه های آرامش شیب شکن های مجهز به مستلهک کننده های شیاری و شبکه ای

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان