ارزیابی درختان رگرسیونی و رگرسیون تطبیقی چندمتغیره اسپلاین در تخمین حداکثر عمق آب شستگی در پایین دست سرریز جامی شکل

نوع مقاله: یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده فنی

10.30482/jhyd.2012.85350