استفاده از ذخیره درون مسیری در سامانه های کنترل خودکار به منظور بهبود فرایند بهره برداری در کانال اصلی آبیاری (مطالعه موردی کانال اصلی آبیاری شبکه دز)

نوع مقاله: مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

عضو هیئت علمی گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس