بررسی هوادهی دریچه در بازشدگی همزمان دریچه سرویس و اضطراری و ارائه روابط برای عملکرد توام دریچه‌ها

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه شیراز

3 Kavianpoor

چکیده

در سدها دریچه سرویس، نقش کنترل دبی خروجی را دارد و دریچه تحتانی به منظور کنترل و هدایت سیلاب طراحی می-شود. با افزایش ارتفاع سد، سرعت جریان در دریچه‌های تخلیه افزایش می‌یابد. در نتیجه فشار موضعی کاهش یافته و منجر به وقوع پدیده کاویتاسیون می‌شود. در مقاله حاضر با استفاده از مدل آزمایشگاهی تخلیه کننده تحتانی سد سیازاخ، که در موسسه تحقیقات آب موجود است، به بررسی عملکرد توام دو دریچه سرویس و اضطراری، پرداخته شد. آزمایش‌ها به ازای 4 بار آبی مخزن و 6 بازشدگی مختلف دریچه‌ها از 10% تا 80% انجام شد. فشار در پیزومترهای نصب ‌شده بر روی بدنه مجرای تخلیه کننده قرائت شد و دبی عبوری از لوله هواده بین دو دریچه توسط سیم داغ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که زمانی که دریچه سرویس در یک بازشدگی مشخص خراب ‌شده و دریچه اضطراری وارد مدار می‌شود، بیشترین میران تقاضای هوا رخ می‌دهد و مقدار بازشدگی دریچه اضطراری با دریچه سرویس برابر شده یا کمتر از آن می‌شود. با اندازه‌گیری مقدار هوای ورودی از لوله هواده در 24 حالت مختلف آزمایشگاهی، و مقایسه آن‌ها با پارامترهای مختلف، رابطه‌ای برای تعیین ضریب هوادهی ارائه گردید که تابع عدد فرود است و محدوده ‌ای بین حد پایین و بالای داده‌‌ها را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 24 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 03 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 20 آذر 1400