بررسی آزمایشگاهی اثر شکل رویه سازه دفلکتور بر عمق آبشستگی اطراف پایه پل

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 عضو مرکز تحقیقات علوم آب و محیط زیست، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 گروه مهندسی آب، مرکز تحقیقات علوم آب و محیط زیست، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

3 استادیار بخش عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سپیدان، سپیدان، ایران

چکیده

از عوامل مهم تخریب پایه پل‎ها، آبشستگی موضعی در پنجه آن‎ها می‌باشد. جهت کنترل این پدیده، محققین مطالعات فراوانی را انجام داده‎اند، و راهکارهایی جهت کاهش آن پیشنهاد نموده‎اند. در این تحقیق، اِلمانی به نام سازۀ دفلکتور (منحرف کننده جریان)، که باعث دور شدن جریان از روی بستر رسوبی مقابل پایه می‎گردد، تعریف شد. سناریو‎ آزمایش‎ها، با تثبیت شرایط جریان به ازای سه سرعت نسبی (U/U_c ) برابر 70/0، 83/0 و 97/0 و زاویه‎های سازه دفلکتور با راستای جریان، برابر 15، 30 و 45 درجه، به ازای پایه با مقطع دایره، تعریف گردیدند. در این تحقیق اثر شکل رویه دفلکتور در دو نوع رویه گرده مثلثی و گرده ماهی بر روی عمق آبشستگی بررسی گردید. نتایج نشان داد که، پارامتر بی‎بعد عمق آبشستگی (d_s/d_(s_max ) ) نزدیک آستانه حرکت ذراتU/U_c =0/97 برای دفلکتور با زاویه 15 درجه و گرده مثلثی نسبت به نمونه شاهد، برابر 85 درصد و گرده ماهی 77 درصد و رویه مسطح برابر 75 درصد کاهش داشته است. همچنین با تغییر زاویه از 45 درجه به 30 و 15 روند آبشستگی موضعی اطراف پایه کاهش داشته و اثر گذاری سازه دفلکتور افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها