تاثیر جریان تحت فشار بر آبشستگی پایه پل در مقاطع مرکب با پوشش گیاهی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

3 گروه مهندسی رودخانه و سواحل، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران] ایران

چکیده

در زمان بروز پدیده سیلاب در رودخانه‌ها و افزایش تراز سطح آب، اکثراً عرشه پل‌ها مستغرق خواهد شد. در این شرایط جریان عبوری از زیر عرشه بصورت تحت فشار رفتار خواهد کرد. میزان آبشستگی بستر در محدوده پایه‌های پل متاثر از وجود جریان تحت فشارخواهد شد. در این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان نزدیک شونده به عرشه پل در مقاطع مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلابدشت و اثرات جریان تحت فشار در زیر عرشه پل پرداخته شده است. آزمایش‌ها با پوشش گیاهی صُلب غیرمستغرق و با سه عرض مختلف سیلابدشت و چهار تراکم مختلف پوشش گیاهی با سه عمق نسبی متفاوت انجام شده است. با استفاده از نتایج آزمایش‌ها و آنالیز ابعادی رابطه تخمین میزان آبشستگی پایه پل تبیین شده است. نتایج نشان می دهد که نسبت عمق جریان نزدیک شونده به ارتفاع پل و عمق نسبی جریان با ضریب همبستگی پیرسون 9/0 موثرترین عوامل در میزان حداکثر عمق آبشستگی می‌باشند. اگرچه انتظار میرود که به ازای یک عمق نسبی معین، با زبرشدن سیلابدشت، در مقایسه با سیلابدشت صاف، مقدار تنش برشی افزایش یابد اما در تحقیق حاضر بدلیل نوع زبری پوشش های گیاهی در داخل سیلابدشت، با افزایش تراکم پوشش گیاهی (کاهش فاصله ردیف‌های پوشش گیاهی)، تنش برشی 20 درصد کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها