بررسی راندمان سرریز های کنگره ای مستطیلی با طول کنگره های یکسان و غیریکسان در پلان

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 استادیار، گـروه مهندسـی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشـگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

سرریزها از مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده‌ی سازه‌های هیدرولیکی هستند و یکی از انواع آن‌ها، سرریز کنگره‌ای می‌باشد. هدف اصلی از طرح کنگره‌ای سرریزها، افزایش طول سرریز به وسیله غیرخطی کردن شکل آن در پلان می‌باشد که این امر موجب افزایش راندمان و ضریب تخلیه در سرریز‌ها می‌شود. در سرریز‌های کنگره‌ای تداخل تیغه‌های آب و در اثر آن ایجاد فشردگی جریان در هنگام سرریز، باعث کاهش راندمان و ضریب تخلیه سرریز می‌شود. در این تحقیق سرریز‌های کنگره‌ای با طول کنگره‌های نامساوی در دو حالت A و B به‌ صورت آزمایشگاهی و در 5 سیکل با طول موثر و ارتفاع یکسان که به ترتیب برابر 336 و 10 سانتی‌متر هستند در کانال موجود در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه بوعلی سینا مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد در تمامی سرریزهای کنگره‌ای با طول کنگره‌های غیریکسان تغییرات C نسبت به Ht/P نزولی بوده و با افزایش نسبت Ht/P ، مقدار C کاهش می‌یابد. بر اساس نتایج به دست آمده در حالت کلی راندمان و ضریب تخلیه سرریز‌های کنگره‌ای حالت A بهتر از حالت B می‌باشد و کاهش طول برخورد تیغه‌های آب تا مرز 25 درصد نسبت به سرریز-های کنگره‌ای با طول کنگره‌های یکسان باعث بهبود ضریب تخلیه سرریز‌های کنگره‌ای می‌شود و کاهش طول برخورد تیغه‌های آب بیش از 25 درصد شکل سرریز را از حالت کنگره‌ای خارج می‌سازد و باعث کاهش ضریب تخلیه سرریز می‌شود. همچنین بهترین نمونه ساخته شده در این تحقیق ضریب تخلیه سرریز‌های کنگره‌ای با طول کنگره‌های یکسان را به میزان 7/40 درصد بهبود بخشیده است.

کلیدواژه‌ها