شبیه‌سازی عددی آبگرفتگی اطراف شهرک صنعتی آق‌قلا و راهکارهای حفاظت از آن

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسنده

هیات علمی

چکیده

چکیده –این مقاله به مطالعه آبگرفتگی شهرک صنعتی آق قلا و مناطق اطراف آن می‌پردازد و همچنین به ارائه راهکار جهت حفاظت این زیرساخت در برابر سیلاب می‌پردازد. به همین منظور، در این مقاله سناریوهای گوناگون سیلاب با دوره بازگشت مختلف اطراف شهرک صنعتی آق قلا مورد بررسی قرار می‌گیرد در حالی که به منظور مدل‌سازی پخش سیلاب در منطقه مذکور با توجه به رفتار دو بعدی آن از نرم افزار MIKE- HD، استفاده می شود. همچنین با استفاده از سیلاب به وقوع پیوسته در منطقه طرح در اسفند ماه سال 1397 و فروردین سال 1398 مدل مذکور کالیبره گردید. پس از کالیبراسیون مدل موردنظر تمامی سیلاب‌های محتمل با دوره بازگشت مختلف 2، 5، 10، 25، 50، 100، 200 و 500 ساله در منطقه طرح مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان می‌دهد که سیلاب مورد نظر همانطور که پیش‌بینی می‌شود دارای رفتار دو بعدی بوده و بیشتر به صورت آبگرفتگی در منطقه طرح خود را نمایان می‌کند. همچنین مشخص گردید بهترین گزینه جهت حفاظت منطقه مورد نظر در برابر سیلاب دیوار حفاظتی می‌باشد که در طراحی آن باید بالاترین تراز آب موجود را برای طراحی با دوره بازگشت طرح مورد نظر در نظر گرفت. به طور مثال حداکثر تراز آب برابر 94/15- متر برای سیلاب 500 ساله بدست آمد که تقریبا معادل حداکثر تراز آب در سیلاب اسفند 1397 و فرودین 98 بوده است.

کلیدواژه‌ها