بررسی آزمایشگاهی تأثیر زبری بر تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه بیرجند

3 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

4 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

تنداب سرریز به‌دلیل انرژی بالا و سرعت زیاد آب روی آن در معرض خطر ناشی از پدیده کاویتاسیون قرار می‌گیرد. کارهای مختلفی در جهت شناخت و رفع پدیده کاویتاسیون انجام شده است، هدف از انجام پژوهش حاضر، دستیابی به درکی بهتر از عملکرد زبری، با تغییر در آرایش زبری (ردیفی، واگرا و همگرا)، تعداد زبری (9، 12، 15 و 18) و ارتفاع‌ موثر زبری (008/0، 017/0 و 026/0) بر شاخص کاویتاسیون در بدنه پایین‌دست سرریز اوجی با استفاده از یک مدل آزمایشگاهی است. نتایج نشان داد، نصب زبری روی سرریز، با آرایش‌ها‌، تعداد و ارتفاع‌های مؤثر مختلف، باعث افزایش شاخص کاویتاسیون نسبت به حالت شاهد شده است. وجود زبری باعث کاهش سرعت جریان و افزایش فشار بر روی سرریز می‌شود. این مساله در رفع یا تخفیف پدیده کاویتاسیون بر روی سرریز، نقش بسزایی دارد. نتایج نشان داد، متوسط شاخص کاویتاسیون در آرایش همگرا 17/15، در آرایش واگرا 8/11 و در آرایش ردیفی 11/16 درصد نسبت به حالت شاهد افزایش یافته است. همچنین نتایج نشان داد بیشترین تغییر در آرایش ردیفی و ارتفاع مؤثر 017/0 و تعداد 18 صفحه زبری نسبت به آزمایش‌های شاهد اتفاق افتاد.

کلیدواژه‌ها