استخراج منحنی دبی-اشل در سرریز کلید پیانویی مستغرق استاندارد و اصلاح شده با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران- دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه

2 گروه عمران، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

3 دانشجو

چکیده

جریان مستغرق به دلیل افزایش تراز سطح آب پایین­دست سرریز نسبت به تاج سرریز روی می­دهد. هدف این پژوهش، مدلسازی منحنی دبی-اشل سرریز غیرخطی کلیدپیانویی استاندارد (PK-S) و اصلاح شده (PK-M) تحت شرایط جریان مستغرق به کمک الگوریتم­های هوشمند ماشین بردار پشتیبان (SVM) و برنامه­ریزی بیان ژن (GEP) براساس داده­های آزمایشگاهی است. با استفاده از تحلیل ابعادی، چهار پارامتر بی­بعد ، ،  و  استخراج شدند. با استفاده از آماره­های RMSE، R2، MNE و ZDDR، عملکرد الگوریتم­های هوشمند ارزیابی شدند. همچنین از یک معادله­ی تجربی علاوه بر الگوریتم­های هوشمند برای پیش­بینی و مقایسه نتایج شبیه­سازی­ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که پارامترهای موثر در الگوریتم SVM برای سرریزهای PK-S و PK-M شامل  و  و در الگوریتم GEP مشتمل بر ، Frd، Fruو هستند. همچنین نتایج نشان دادند مدل SVM نسبت به مدل GEP در هر دو نوع سرریز PK-S و PK-M مقدار آماره­های ارزیابی عملکرد را افزایش داده است.     

کلیدواژه‌ها