بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی جریان چگال در اثر تنگ شدگی بدنه کانال

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. گروه مهندسی عمران، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت،

3 گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان،

چکیده

جریان غلیظ یک حرکت نسبی است که بین دو لایة سیال که حتی دارای اختلاف کمی در چگالی هستند ایجاد می‌گردد که اختلاف در وزن مخصوص و یا در واقع تأثیر شتاب ثقل بر روی اختلاف جرم مخصوص باعث ایجاد این گونه جریان‌ها می‌شود. در این مطالعه از مدل آزمایشگاهی با طول 8 متر و عرض 35 سانتیمتر و ارتفاع 60 سانتیمتر استفاده شده است که به بررسی ارتباط بین پارامترهای هیدرولیکی جریان و همچنین میزان انباشتگی رسوبات در اثر تنگ شدگی های ممتد و موضعی پرداخته شده است.نتایج نشان داد در پروفیلهای بی بعد سرعت در ناحیه دیواره تغییرات ضریب n تقریبا زیاد بوده و از 3.027 تا 5.33 در آزمایشات مختلف متغییر می باشد تغییرات زیاد این ضریب بدلیل وجود تاثیر برش در کف بر روی پروفیل های سرعت می باشد همچنین با افزایش شیب کف کانال از 1% به 3% موجب کاهش ضخامت جریان گل آلود و در نتیجه سرعت جریان چگال افزایش می یابد. وجود تنگ شدگی ممتد و موضعی باعث گردید که سرعت جریان چگال بعد از تنگ شدگی حدود 2.26 برابر افزایش یابد و برای کل مدلها با تمامی حالات مختلف میزان راندمان تله اندازی رسوبات برابر 29.8 % می باشد.

کلیدواژه‌ها