تاثیر استفاده از تک پایه مربعی بالادست روزنه در رسوب‌شویی تحت فشار

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب و سازه‌های هیدرولیکی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

3 عضو هیات علمی-گروه سازه های آبی-دانشگاه شهید چمران اهواز-اهواز-ایران

چکیده

یکی از مشکلات اساسی در خصوص مدیریت مخازن سد، تخلیه رسوبات نهشته شده در آنها می‌باشد. در تحقیق حاضر تاثیر استفاده از تک پایه مربعی در بالادست روزنه روی ابعاد و حجم مخروط رسوب‌شویی در رسوب‌شویی تحت فشار مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس چهار پایه مربعی با اندازه ضلع 4/1، 1/2، 8/2 و 5/3 سانتیمتر در بالادست روزنه و در فواصل 9/4، 4/8، 9/11 و 4/15سانتیمتر کارگذاری شد. آزمایش‌ها با سه دبی 17/4، 39/6 و 34/8 لیتر بر ثانیه انجام شدند. نتایج حاصل نشان داد که حضور پایه مربعی تاثیر بسزایی در افزایش حجم مخروط رسوب‌شویی داشته است. به نحوی که برای دبی 17/4 لیتر بر ثانیه و کارگذاری پایه با اندازه ضلع 5/3 سانتیمتر در فاصله 9/4سانتیمتر از بالادست روزنه، حجم مخروط رسوب‌شویی به میزان تقریبی 362 درصد نسبت به حالت شاهد افزایش یافت. همچنین در همین حالت، عمق، طول و عرض مخروط رسوب‌شویی نسبت به حالت شاهد به ترتیب 120، 57 و 42 درصد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها