بررسی تاثیر مشخصات هندسی صفحه شکست جت بر استهلاک انرژی در چاهک ریزشی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

چکیده

چاهک های ریزشی به منظور استهلاک انرژی در مسیر خطوط شبکه های جمع آوری روان آب سطحی و یا فاضلاب در مناطقی که اختلاف شیب زیاد هست استفاده می شوند. یکی از روش های افزایش استهلاک انرژی و بهبود عملکرد سیستم در رژیم جریان R2 استفاده از صفحه شکست جت می باشد که تاثیر طول، عرض، انحناء، زاویه قرارگیری صفحه، و نسبت پر شدگی لوله ورودی بر استهلاک انرژی از اهداف این مطالعه می باشد. در این پژوهش آزمایش ها براساس طرح 5^2 فاکتوریل کامل، با استفاده از روش های طرح نوین آزمایش ها و آنالیز ابعادی، طرح شدند. هفده صفحه شکست جت مورد آزمایش قرار گرفت و حدود 350 تست انجام شد. آنالیز آماری نتایج نشان داد که نسبت پرشدگی لوله ورودی برابر 80%، انحناء صفحه شکست جت برابر 0 و زاویه آن نسبت به راستای قائم برابر ˚70، موجب بهبود شاخص استهلاک انرژی در این شده اند. همچنین، آنالیز نتایج حاکی از آن بود که تاثیر طول و عرض صفحه بر متغیر پاسخ در حدود مورد بررسی معنی دار نبوده است. بعلاوه، این پژوهش نشان داد که استفاده از روش طرح آزمایش ها، انجام، تحلیل، و نتیجه گیری از مدل سازی را می تواند به ترتیب آسان، کمی، و بی‌اغماض نماید.

کلیدواژه‌ها