تعداد مقالات: 399
203. بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی جریان چگال در اثر تنگ شدگی بدنه کانال

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 47-59

10.30482/jhyd.2020.240969.1470

محمد حسینی؛ محمد هادی فتاحی؛ سعید اسلامیان


207. مطالعه توزیع تنش برشی جداره در جریان یکنواخت کانال با استفاده از ابزار دقیق و شبیه سازی عددی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 51-70

10.30482/jhyd.2010.85418

اکبر صفرزاده گندشمین؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ امیررضا زراتی؛ مسعود قدسیان


208. آبشستگی موضعی ناشی از جت های دیواره ای سه بعدی مایل

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 51-69

10.30482/jhyd.2010.85427

مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان


209. مدل‌سازی عددی میدان جریان در اطراف سرریزهای مدور قائم با ورودی کلید پیانویی

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-66

10.30482/jhyd.2016.41487

سعیده نصیری؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ کیوان اصغری


213. تأثیر نوسانات فشار بر شکست هیدرولیکی در تونل‌های تحت‌فشار با روباره کم

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-68

10.30482/jhyd.2018.60137

مهرداد کرمی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ راحب باقرپور


220. ارتباط بعد فراکتالی و ضریب پیچشی در رودخانه های پیچانرودی ( مطالعه موردی : رودخانه مند)

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 13-24

10.30482/jhyd.2020.207475.1419

زهرا قدم پور؛ مهرداد کشکولی پور؛ محمد رفیع رفیعی


225. «یادداشت تحقیقاتی» الگوریتم نوین مدل‌سازی موج دینامیکی با روش حجم محدود و استراتژی ULTIMATE

دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 53-62

10.30482/jhyd.2016.14865

سیدرضا هاشمی نژاد؛ محمدجواد خانجانی؛ مهناز قائینی حصاروئیه