روش تحلیل ریسک برای محاسبه ارتفاع دیوارهای سیل بند

دوره 6، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 31-44

10.30482/jhyd.2011.85494

حمید سنگین آبادی؛ جلال عطاری


بررسی طرح فلوم گلوبلند و تغییر طرح سریز لبه پهن برای افزایش دقت سازه

دوره 11، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 33-42

10.30482/jhyd.2016.43719

محمد جواد ساکی؛ ناصر طالب بیدختی؛ نجم الدین واصلی؛ شاهرخ زند پارسا


مدل‌سازی آزمایشگاهی و عددی پیشروی و شکست موج بر روی موج‌شکن مستغرق نفوذناپذیر

دوره 11، شماره 3، آذر 1395، صفحه 33-45

10.30482/jhyd.2016.44480

امین محمودی؛ حبیب حکیم زاده؛ محمد جواد کتابداری؛ محمد واقفی


بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی ویژگی های پرش هیدرولیکی در بسترهای نفوذپذیر

دوره 13، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 33-42

10.30482/jhyd.2019.82705

نیما اکبری؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس


تاثیر پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیررسوبگذار رسوبهای چسبنده

دوره 6، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 33-42

10.30482/jhyd.2012.85407

میلاد خواستار بروجنی؛ حسین صمدی بروجنی؛ کاظم اسماعیلی


بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه‌ای

دوره 14، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 33-46

10.30482/jhyd.2019.152034.1332

میناسادات سیدجواد؛ مجتبی صانعی؛ سید تقی امید نائینی


معرفی شبیه سازی هیدرولیکی دوبعدی جریان به عنوان روشی جهت تخمین زمان تمرکز

دوره 15، شماره 3، مهر 1399، صفحه 33-45

10.30482/jhyd.2020.232604.1462

فاطمه اسمعیل منش؛ مسیح ذوالقدر؛ محمد رفیع رفیعی


طراحی هندسه مقطع پایدار رودخانه‌ با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی رقابت استعماری

دوره 11، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 35-52

10.30482/jhyd.2016.41486

محمد کریمی حسین آبادی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی؛ مجتبی شوریان


بررسی پروفیل غلظت در جریان چگال میان‌گذر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 35-46

10.30482/jhyd.2018.58397

محدثه صادقی عسکری؛ مهدی قمشی


شبیه‌سازی عددی آب‌شکن متخلخل با استفاده از نرم‌افزار Flow3D

دوره 14، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 35-48

10.30482/jhyd.2019.139136.1306

احسان بهنام طلب؛ علی چشمی؛ فرهاد خامچین مقدم


شبیه سازی عددی تغییرات بستر کانال های آبرفتی در قوس 180 درجه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 35-43

10.30482/jhyd.2009.85521

علی سواریان؛ امیر حسین نیک سرشت؛ ناصر طالب بیدختی


نقش پساب تصفیه شده شهری بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده در کانال‌های انتقال آب

دوره 14، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 35-49

10.30482/jhyd.2020.105496

زهرا طاهری؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین صمدی بروجنی؛ سعید رضا خداشناس


بررسی آزمایشگاهی اثر فرم های بستر بر ضریب اصطکاک دارسی ویسباخ در مجاری روباز مستقیم

دوره 17، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 35-50

10.30482/jhyd.2021.296873.1542

مصطفی حیدری؛ محمد بهرامی یاراحمدی؛ محمود شفاعی بجستان


تاثیر طول پوشش بستر بر آب شستگی موضعی پایین دست در جت های افقی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 37-49

10.30482/jhyd.2010.85417

علی مهبودی؛ جلال عطاری؛ مجتبی صانعی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی