تعداد مقالات: 429

26. اصلاح هندسی حوضچه آرامش USBR VI با استفاده از مدل عددی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-15

10.30482/jhyd.2019.82704

احسان بهنام طلب؛ مسعود قدسیان؛ امیررضا زراتی؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


29. براورد ضریب دبی جریان در دریچه های قوسی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 1-12

10.30482/jhyd.2005.85360

محمدعلی شاهرخ نیا؛ محمود جوان


31. اثر ویژگیهای هیدرولیکی کانال بر تغییرات ریخت شناسی رسوبهای بستر

دوره 2، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-10

10.30482/jhyd.2007.85380

سیدحمیدرضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ مهدی وفاخواه


32. بررسی تغییرات بستر کانالهای آبرفتی در قوس 180 درجه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 1-16

10.30482/jhyd.2007.85385

امیراحمد دهقانی؛ مسعود قدسیان؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ مهدی شفیعی فر


33. استخراج معیار پایداری ریپ رپ در زیر جت های پرتابی مستطیلی شکل

دوره 2، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-13

10.30482/jhyd.2007.85391

رضا مومنی وصالیان؛ محمود شفاعی بجستان؛ سیدحبیب موسوی جهرمی


35. بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدروفویل در نزدیکی سطح آب

دوره 6، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-17

10.30482/jhyd.2012.85405

محمدحسن جوارشکیان؛ علی اسماعیلی


36. بررسی آب شستگی در اطراف تکیه گاه پل ها د رحضور لایه سپری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-19

10.30482/jhyd.2010.85415

مهرنوش ماهرانی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ حسین افضلی مهر


37. بررسی عملکرد هندسه طوق در آبشستگی موضعی در پایه پل

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-11

10.30482/jhyd.2010.85424

حسین شریعتی؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


38. پیش بینی زمان واقعی سیل با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی

دوره 3، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-18

10.30482/jhyd.2008.85445

فرشاد کوهیان افضل؛ جمشید موسوی؛ حسین صدقی؛ جهانگیر پرهمت


39. آبشستگی رسوبهای چسبنده در پایین دست کف بند بر اثر جت افقی مستغرق

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-12

10.30482/jhyd.2011.85452

حسین حمیدی فر؛ محمد حسین امید


41. برآورد زمان پیمایش جریان دامنه ای با استفاده از تقریب موج پخشی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-12

10.30482/jhyd.2009.85478

سعید گلیان؛ بهرام ثقفیان؛ محمود ذاکری نیری


43. بررسی تاثیر قطر اسمی سنگ در پایداری موج شکن های سکویی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-14

10.30482/jhyd.2011.85492

مهدی شفیعی فر؛ علی مطلبی


44. ارزیابی روش های مختلف تعیین تنش برشی بستر در پیچ تند کانال با توپوگرافی توسعه یافته

دوره 6، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-17

10.30482/jhyd.2011.85501

جواد مظفری؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ مهدی خادمی