تعداد مقالات: 432

401. بررسی عددی وقوع پرش هیدرولیکی در خطوط لوله تحت جریان دو فازی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1400

10.30482/jhyd.2021.261573.1516

زهرا قدم پور؛ محمد صادق نرگس؛ تورج سبزواری


404. بررسی آزمایشگاهی تنش‌برشی آستانه فرسایش رسوبات ریزدانه (مطالعه موردی رسوبات مخزن سد کرخه)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 107-115

10.30482/jhyd.2018.81362

حسین صمدی بروجنی؛ میلاد خواستار؛ روح الله فتاحی نافچی؛ مرضیه قاسمی؛ زهرا طاهری


405. شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 109-116

10.30482/jhyd.2009.85517

ابراهیم علامتیان؛ محمد رضا جعفرزاده


406. مطالعه آزمایشگاهی اثر جریان جت دایره‌ای بر رسوب شویی مخازن

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 111-120

10.30482/jhyd.2019.82760

زهرا مددی اسفاد؛ محمد مهدی احمدی؛ مجید رحیم پور


411. بررسی اثر پوشش گیاهی مصنوعی غیر مستغرق صلب بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 131-147

10.30482/jhyd.2020.231048.1458

حامد شهسواری؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


412. تحلیل شبه دوبعدی ستون جدایش و بررسی رشد حباب ها در ضربه قوچ

دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 147-160

10.30482/jhyd.2019.189659.1395

سیده مریم موسوی فرد؛ رضا روحی


413. رفتار ﺟﺮﻳﺎن در کانال مرکب غیرمنشوری همگرا با ﭘﻮﺷﺶ گیاهی مستغرق در سیلابدشت‌ها

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 97-111

10.30482/jhyd.2020.219798.1442

فاطمه وجودی مهربانی؛ میرعلی محمدی؛ سید علی ایوب زاده؛ ژووا فرناندش؛ رویی فریرا


417. بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای هیدروفویل نامتقارن

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 123-136

10.30482/jhyd.2020.105503

الهام بهمن؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ محمدنوید مقیم


425. کاهش ابعاد ناحیه جدایش جریان در آبگیر 90 درجه با ایجاد زبری و اختلاف تراز ورودی

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 129-141

10.30482/jhyd.2020.214381.1432

مریم باقری؛ سید محمد علی زمردیان؛ مسیح ذوالقدر؛ جهانشیر محمدزاده هابیلی