تعداد مقالات: 432

327. بررسی پدیده آبشستگی در مجاورت سازه های حفاظتی سواحل دریای خزر

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 73-77

10.30482/jhyd.2007.85390

میراحمد لشته نشایی؛ عطاالله غبرایی؛ محمد پیروی چشناسر


328. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آبشکن بر راندمان آبگیرهای جانبی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 73-79

10.30482/jhyd.2007.85396

محمدمهدی احمدی؛ سیدعلی ایوب زاده؛ مسعود ساجدی سابق


330. بررسی آزمایشگاهی تأثیر خصوصیات هیدروگراف و جریان ماندگار بر آبشستگی گروه پایه پل برای فواصل مختلف

دوره 16، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 73-90

10.30482/jhyd.2021.269937.1505

شیما ابوالفتحی؛ سید محمود کاشفی پور؛ محمود شفاعی بجستان؛ دیوید آر فوهرمن


331. ﻣﺪل‌ﺳﺎزی ﻋﺪدی آبﺷﺴﺘﮕﯽ در ﻣﺤﻞ ﺗﻨﮓﺷﺪﮔﯽ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﻞ

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 75-88

10.30482/jhyd.2014.7465

سپهر کریمی؛ امیر رضا زراتی


336. «یادداشت تحقیقاتی» نیمرخ طولی بی‌بعد سطح آب در جهش هیدرولیکی آزاد

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-85

10.30482/jhyd.2016.41503

امیر گرد نوشهری؛ ابراهیم امیری تکلدانی


338. مطالعه توزیع فشار دینامیکی بر روی بستر پرتاب کننده جامی مرکب

دوره 6، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 77-90

10.30482/jhyd.2012.85410

امید امین الرعایایی یمینی؛ محمدرضا کاویانپور


339. کارایی گوشه محدب در ورودی خم برای مهار امواج مورب فوق بحرانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 77-91

10.30482/jhyd.2011.85457

محمد رضا جعفرزاده؛ علیرضا شمخالچیان؛ محبوبه جمعه زاده


342. برآورد عمق آب در لبه آبشار کانال های منشوری با جریان زیربحرانی در بالادست

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 81-89

10.30482/jhyd.2010.85421

سیدوحید نبوی؛ محمد کریم بیرامی


345. بررسی عددی تاثیر زبری بستر بر ضریب دبی جریان و استهلاک انرژی در سرریزهای اوجی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 81-94

10.30482/jhyd.2020.227423.1452

هوشیار احمدیان؛ محمد مهدی حیدری؛ محمد حسین ادیب راد


346. بررسی آبشستگی موضعی پی در سرریزهای کلیدپیانویی تیپA با تاج جانبی زیگزاگی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 81-94

10.30482/jhyd.2020.251894.1480

سبحان مرادی؛ حامد شهسواری؛ کاظم اسماعیلی


347. تخمین حداکثر عمق آبشستگی در پایاب حوضچه آرامش (مطالعه موردی: بند سنگی- ملاتی حوزه آبخیز زیارت گرگان)

دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 81-92

10.30482/jhyd.2021.257326.1490

محمد علی صلبی؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ عبدالرضا ظهیری