تعداد مقالات: 432

253. توسعه مدل شبیه سازی تغییرات بستر رودخانه های شنی تحت جریان ناپایدار با رسوب ورودی از بالادست

دوره 6، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 55-72

10.30482/jhyd.2011.85488

مهدی باقری نژاد؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


254. تحلیل تاب آوری جامع در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری (مطالعه موردی: شهرک ولیعصر شهرستان تربت حیدریه)

دوره 16، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 55-67

10.30482/jhyd.2021.281587.1520

بهناز کمالی؛ علی نقی ضیایی؛ علی اصغر بهشتی؛ راضیه فرمانی


255. طرح بهینه مخازن کنترل سیلاب (مطالعه موردی سد تنگ سرخ شیراز)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 57-73

10.30482/jhyd.2014.7463

ملیکا مرادی؛ سعید علیمحمدی؛ نسرین رفیعی انزاب


256. مدل تحلیلی تأثیر توأم تنش برشی مازاد و پوشش گیاهی در تعیین ابعاد بهینه رودخانه‌های شنی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 57-71

10.30482/jhyd.2015.12980

مهسا محمودی؛ محمدرضا مجدزاده؛ سعید موسوی ندوشنی


257. «یادداشت تحقیقاتی» افزایش آبگذری سرریزهای آزاد با قوس‌دار کردن و ازدیاد طول مؤثر تاج

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 57-63

10.30482/jhyd.2017.45930

خداداد صفوی؛ امیر رضا زراتی؛ عبدالرضا کرمی نژاد


258. مقایسه رویکردهای قطعی و غیرقطعی در بهسازی سامانه کنترل سیلاب حوضه سیل‌برگردان شرق تهران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-72

10.30482/jhyd.2018.57103

سعید محمدیون؛ جعفر یزدی؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


259. اثر جت هیدرولیکی هم فاز بر کاهش آبشستگی در قوس 180 درجه رودخانه‌ها

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 57-68

10.30482/jhyd.2019.82711

زینب تامرادی؛ جواد احدیان؛ محسن نجارچی؛ هوشنک حسونی زاده؛ محمد مهدی نجفی زاده


260. بررسی رفتار رئولوژی دوغابهای معدنی غلیظ شده و همگن

دوره 1، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 57-71

10.30482/jhyd.2005.85370

بهنام پیروز؛ محمدرضا کاویان پور


262. مدلی نیمه تحلیلی برای جریان ترکیبی سرریز- دریچه در شرایط مختلف هندسی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 57-67

10.30482/jhyd.2011.85496

جمال محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری؛ محمدرضا کدیور


263. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی عددی اثر نسبت شعاع انحنا به عرض بر الگوی جریان در قوس 90 درجه

دوره 9، شماره 1، بهار 1393، صفحه 59-68

10.30482/jhyd.2014.7915

سمیه الیاسی؛ افشین اقبال‌زاده؛ محمد واقفی؛ میترا جوان


264. مقایسه روش‌های شبکه بولتزمن و تفاضل محدود در حل هم‌زمان معادلات آب زیرزمینی و انتقال آلودگی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 59-71

10.30482/jhyd.2016.44482

هاتف کشاورزی؛ علی اکبر حکمت زاده؛ ناصر طالب بیدختی


268. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سرعت سقوط ذرات رسوبی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 59-65

10.30482/jhyd.2008.85467

سیدمرتضی سادات هلبر؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ فاطمه درزی


270. بررسی پروفیل سطح آزاد جریان پایدار در اطراف پایه های استوانه ای با مدل سازی عددی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 59-65

10.30482/jhyd.2009.85523

یوسف حسن زاده؛ حبیب حکیم زاده؛ حامد سرورام؛ هادی دل افروز


272. هیدرودینامیک سه بعدی سرریزهای کلیدپیانویی انحنادار در پلان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 61-79

10.30482/jhyd.2014.10176

اکبر صفرزاده گندشمین؛ بهزاد نوروزی


273. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر هندسه و تراز کف کانال بالادست بر ضریب دبی جریان در سرریز پلان کنگره‌ای- ذوزنقه‌ای

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-76

10.30482/jhyd.2016.40543

مهدی اسمعیلی ورکی؛ حنانه شفاعت طلب دهقانی؛ افشین اشرف‌زاده


275. توزیع سرعت متوسط عمقی در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلاب دشت

دوره 8، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 63-75

10.30482/jhyd.2014.6415

مرضیه محسنی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید علی ایوب زاده