تعداد مقالات: 432

226. آبشستگی موضعی ناشی از جت های دیواره ای سه بعدی مایل

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 51-69

10.30482/jhyd.2010.85427

مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان


227. مدل‌سازی عددی میدان جریان در اطراف سرریزهای مدور قائم با ورودی کلید پیانویی

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-66

10.30482/jhyd.2016.41487

سعیده نصیری؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ کیوان اصغری


232. تأثیر نوسانات فشار بر شکست هیدرولیکی در تونل‌های تحت‌فشار با روباره کم

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-68

10.30482/jhyd.2018.60137

مهرداد کرمی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ راحب باقرپور


240. ارتباط بعد فراکتالی و ضریب پیچشی در رودخانه های پیچانرودی ( مطالعه موردی : رودخانه مند)

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 13-24

10.30482/jhyd.2020.207475.1419

زهرا قدم پور؛ مهرداد کشکولی پور؛ محمد رفیع رفیعی


245. «یادداشت تحقیقاتی» الگوریتم نوین مدل‌سازی موج دینامیکی با روش حجم محدود و استراتژی ULTIMATE

دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 53-62

10.30482/jhyd.2016.14865

سیدرضا هاشمی نژاد؛ محمدجواد خانجانی؛ مهناز قائینی حصاروئیه


246. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی ضریب دبی در سرریز تاج دایره‌ای با استفاده از مدل‌سازی عددی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 53-60

10.30482/jhyd.2017.52008

الهام ایزدی نیا؛ نسیم ریسمانی؛ عبدالرضا کبیری سامانی


247. مدل سازی و تخمین عمر خستگی رایزرهای دریایی در سکوهای ثابت

دوره 3، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 53-61

10.30482/jhyd.2009.85482

امیر مقیسه؛ همایون ریاحی؛ عباس رهی


249. بررسی آزمایشگاهی اثر شکل بستر شکنج در دو حالت موازی و پولکی بر ضریب زبری مانینگ (یادداشت تحقیقاتی)

دوره 8، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 55-65

10.30482/jhyd.2014.6702

حسین صمدی بروجنی؛ پری ملکی؛ روح‌اله فتاحی نافچی؛ محمدجواد کتابداری


250. مدل بهینه‌‌سازی طراحی ابعاد آبشکن‌های رودخانه‌ای و نقش آن در پایدارسازی مورفولوژیکی رودخانه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 55-72

10.30482/jhyd.2014.11133

فریبا استادی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی؛ سعید علیمحمدی