دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل (پژوهشی)

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه پایه‌های جداکننده جریان بر آبگذری سرریز کلیدپیانویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1401

10.30482/jhyd.2022.330734.1591

علی احسانی فر؛ مسعود قدسیان؛ چنور عبدی چوپلو


Optimal Estimation of Secondary Flow Coefficient in Compound Channels with Vegetated Floodplains

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.344833.1608

مرضیه محسنی؛ امینه ناصری


مقایسه عددی عملکرد و پایداری دیوار نگهدار بتنی و تورسنگی در حفاظت از دیواره رودخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.30482/jhyd.2022.340466.1603

رضا حسین زاده اصل؛ مهدی یاسی


ارزیابی ضریب دبی سرریز کلید پیانویی تحت جریان غیردائمی-متغیر تدریجی با افزایش دبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.30482/jhyd.2022.359960.1617

علیرضا اعرفی؛ الهام ایزدی نیا؛ علی خوش فطرت


مدل‌سازی عددی تخمین میانگین اندازه و غلظت رسوبات معلق مقطع رودخانه‌ها با استفاده از روش تیکه نگاری صوتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.30482/jhyd.2022.341958.1623

جابر سلطانی؛ مریم جمشیدنژاد؛ مسعود بحرینی مطلق؛ رضا روزبهانی


تخمین منحنی دبی- اشل در رودخانه‌های طبیعی با جریان غیردائمی با استفاده از روش مبتنی بر کنتورهای هم سرعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.30482/jhyd.2023.364311.1620

محمود فغفور مغربی؛ محمد محمدی


بررسی تأثیر همزمان واگرایی و زبری بستر بر خصوصیات پرش هیدرولیکی (مدل‌سازی عددی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.30482/jhyd.2023.362465.1619

حجت کرمی؛ رسول دانشفراز؛ مرتضی زیاری