دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل (پژوهشی)

1. بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر ضخامت بستر رسوبی و فرم بستر تلماسه بر جابجایی آلودگی در رودخانه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.30482/jhyd.2021.282200.1522

محمد میرناصری؛ علیرضا عمادی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


2. بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی جریان فوق بحرانی در تنگ شدگی ناگهانی به همراه زبری دیواره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

10.30482/jhyd.2021.290706.1532

رسول دانشفراز؛ امیر نجیبی


3. اعتبارسنجی مدل CORMIX در شبیه سازی تخلیه پساب شور تک مجرایی به آب دریا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

10.30482/jhyd.2021.290225.1531

مریم مهدیه نجف آبادی؛ بایرامعلی محمدنژاد؛ عبدالرضا کریمی


4. مطالعه استهلاک انرژی سازه گابیونی در پایین دست سرریز اوجی با دو روش آزمایشگاهی و فرامدلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1400

10.30482/jhyd.2021.285286.1526

مهدی ماجدی اصل؛ سعیده ولیزاده؛ یاور محمد تقی زاده


5. کاربرد روش تاگوچی در کاهش تعداد آزمایش‌ها و بهینه‌سازی پارامتر‌‌های شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: پایداری سنگ‌چین در اطراف پایه‌‌ پل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1400

10.30482/jhyd.2021.289874.1530

سارا اسفندمز؛ اتابک فیضی؛ مجتبی کریمایی طبرستانی


6. بررسی عددی وقوع پرش هیدرولیکی در خطوط لوله تحت جریان دو فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

10.30482/jhyd.2021.261573.1516

زهرا قدم پور؛ محمد صادق نرگس؛ تورج سبزواری


7. تاثیر ارتفاع و موقعیت عمودی شکاف در کاهش آبشستگی پایه‌پل استوانه‌ای در بستر با رسوبات یکنواخت و غیر‌یکنواخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1400

10.30482/jhyd.2021.285672.1527

میلاد کاظمیان؛ سعید گوهری؛ کاظم شاهوردی


8. بررسی راندمان سرریز های کنگره ای مستطیلی با طول کنگره های یکسان و غیریکسان در پلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.30482/jhyd.2021.295438.1541

جلال صادقیان؛ محمد حسین مسعودی


9. مدل‌سازی سیلاب در بندسار با استفاده از روش مدل سلولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

10.30482/jhyd.2021.282357.1523

حجت بینا؛ محمد رضا جعفرزاده


10. بررسی آزمایشگاهی اثر فرم های بستر بر ضریب اصطکاک دارسی ویسباخ در مجاری روباز مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30482/jhyd.2021.296873.1542

مصطفی حیدری؛ محمد بهرامی یاراحمدی؛ محمود شفاعی بجستان


مقاله مروری

11. مطالعه مروری بر روی مدیریت شوری مخزن های ساحلی با هدف ذخیره سازی سیلاب های تخلیه شده به دریا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30482/jhyd.2021.300208.1546

مجتبی کریمایی طبرستانی؛ حسام فولادفر


مقاله کامل (پژوهشی)

12. تاثیر جریان تحت فشار بر آبشستگی پایه پل در مقاطع مرکب با پوشش گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.30482/jhyd.2021.304025.1550

علی دانکو؛ حجت الله یونسی؛ حسن ترابی پوده؛ مجتبی صانعی