دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل (پژوهشی)

مطالعه تجربی آبشستگی پایین دست سرریز کلیدپیانویی ذوزنقه‌ای نوع A در جریان آزاد و مستغرق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.30482/jhyd.2022.330389.1590

الناز بداغی؛ مسعود قدسیان؛ چنور عبدی


بررسی الگوی حرکت ذره در حوضچه‌ی رسوب‌گیر گردابی مبتنی بر تکنیک ردیابی ذره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.30482/jhyd.2022.307129.1558

الناز مهربانی؛ علی نقی ضیائی؛ ندا شیخ رضازاده نیکو؛ محمود رضا گلزاریان


مدل‌سازی عددی ورود هوا به آب شفت قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30482/jhyd.2022.326781.1584

مسعود منتظری نمین؛ احسان غنچه؛ ملیحه اسلام پناه


بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه پایه‌های جداکننده جریان بر آبگذری سرریز کلیدپیانویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1401

10.30482/jhyd.2022.330734.1591

علی احسانی فر؛ مسعود قدسیان؛ چنور عبدی چوپلو


مطالعه آزمایشگاهی اثر شیب تاج دیوارۀ جانبی بر آبگذری سرریز کلید پیانویی مثلثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.326177.1581

حسین سهراب زاده؛ مسعود قدسیان


تحلیل پروفیل سطح آب در محیط متخلخل درشت دانه با جریان شعاعی با استفاده از تئوری جریان های متغیر تدریجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.337029.1598

جلال صادقیان؛ جلال بازرگان؛ هادی نوروزی


بررسی آزمایشگاهی فرایند اختلاط و ترقیق در تخلیه جریانهای چگال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.335691.1597

علی گالشی؛ عزیر عابسی؛ مهدی یوسفی فرد؛ علی رحمانی فیروزجائی


بررسی عددی عملکرد دیواره‌های طولی اصلاحی مستقیم در حفاظت از سواحل آبراهه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.30482/jhyd.2022.333362.1594

سید مجتبی رضوی مظفر مقدم؛ امیرعباس عابدینی