دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل (پژوهشی)

1. مدلسازی و تحلیل تاثیرات همزمان ضربه قوچ و کاویتاسون در لوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.30482/jhyd.2021.291024.1535

علیرضا چگنی زاده؛ محمدجواد بهمنی؛ حمیدرضا ربیعی فر


2. ارائه‌ی روش تحلیل عمومی آبگذری سرریزهای غیرخطی (مطالعه موردی: سرریز سد میلسایت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.30482/jhyd.2021.298345.1543

حامد تقی زاده؛ محمد مناف پور


مقاله فنی (صنعت)

3. گزینه‌یابی طرح هیدرولیکی و اجرای خط دوم انتقال پساب تصفیه‌شده به دشت ورامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.30482/jhyd.2021.304690.1557

حامد نقوی؛ عاطفه پرورش ریزی


مقاله کامل (پژوهشی)

4. تحلیل دو و سه بعدی جریان‏ فوق بحرانی در خم‏ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.30482/jhyd.2021.306198.1556

هادی اکبریان؛ محمد رضا جعفرزاده


5. بررسی هوادهی دریچه در بازشدگی همزمان دریچه سرویس و اضطراری و ارائه روابط برای عملکرد توام دریچه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.30482/jhyd.2021.304890.1552

ساناز حسنیان؛ دامون محمد علی نژادیان؛ محمد رضا کاویان پور


6. مقایسه پنج الگوریتم فراکاوشی در واسنجی شبکه توزیع آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.30482/jhyd.2021.295023.1539

فاطمه عطارزاده؛ علی نقی ضیایی؛ کامران داوری؛ اسماعیل فلاح چولابی


7. اثر موقعیت نصب مانع بر استهلاک انرژی و طول پرتابه در سرریز جامی شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

10.30482/jhyd.2022.311599.1561

نیلوفر صاکی؛ محمود شفاعی بجستان


8. بررسی آزمایشگاهی و تعیین ابعاد آبشستگی ناشی از جت های متقاطع متقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.30482/jhyd.2022.309123.1559

شایان نائینی؛ حجت کرمی؛ خسرو حسینی


9. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی رسوبات چسبنده ناشی از جت‌های ریزشی آزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.30482/jhyd.2022.295744.1540

مسعود قدسیان؛ فاطمه نظری مهر