دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل

1. تأثیر پارامترهای هندسی صفحات ضدگرداب بر هیدرولیک جریان در سرریزهای مدور قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

10.30482/jhyd.2020.225025.1448

الهام ایزدی نیا؛ ژاله قچاقی


2. مطالعه آزمایشگاهی و عددی جریان در سرریز کلید‌پیانویی با دماغه بالادست و تاج نیم دایره در دهانه خروجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

10.30482/jhyd.2020.224767.1447

علی احسانی فر؛ مسعود قدسیان


3. تأثیر موقعیت کارگذاری لوله هواده بر کنترل آبشستگی اطراف پایه پل استوانه‌ای به کمک مدل آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

10.30482/jhyd.2020.223209.1446

مهشاد افشارپور؛ سید محسن سجادی؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ محمود شفاعی بجستان


4. بررسی تجربی و عددی اثرات انسداد ورودی بر جریان در کالورت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

10.30482/jhyd.2020.211670.1425

سمیه کریم پور؛ سعید گوهری؛ مهدی یاسی


5. شبیه سازی اندرکنش سازه- سیال و ارتعاش ناشی از جدایش گردابه در استوانه های دایروی و بریده شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

10.30482/jhyd.2020.219014.1438

مصطفی اسماعیلی؛ امیرحسین ربیعی؛ پیمان بایندر


6. ضریب دبی دریچه سالونی بیضوی همراه با تبدیل تدریجی در شرایط مستغرق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.30482/jhyd.2020.225028.1449

محمود شفاعی بجستان؛ مهدی زینی وند؛ محسن طهماسبی پور