دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل

1. اثر بخشی تغییرات هندسی رودخانه بر کیفیت جریان آب (مطالعه موردی: رودخانه قزل‏‏ اوزن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1398

10.30482/jhyd.2019.190869.1398

زهره امامقلی؛ مهدی یاسی


2. آبشستگی پایه پل منفرد در بستر رسوبات یکنواخت و غیریکنواخت با جریان ماندگار و غیرماندگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1398

10.30482/jhyd.2019.198223.1405

مهین اسحاقیان؛ سعید گوهری؛ سید سعید اخروی