دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل

1. ارزیابی عملکرد صفحات مستغرق با استفاده از مدل عددی Flow-3D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

10.30482/jhyd.2020.105497

رضا عزیزی؛ محمود شفاعی بجستان


2. ارتباط بعد فراکتالی و ضریب پیچشی در رودخانه های پیچانرودی ( مطالعه موردی : رودخانه مند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

10.30482/jhyd.2020.207475.1419

زهرا قدم پور؛ مهرداد کشکولی پور؛ محمد رفیع رفیعی


3. ارزیابی روش‌های مختلف وزن‌دهی برای پیش‌بینی عمق آبشستگی پایین‌دست سازه‌های تثبیت بستر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1399

10.30482/jhyd.2020.176682.1377

سید مرتضی سیدیان؛ سمیه غزنوی؛ ابوالحسن فتح آبادی؛ معصومه فراستی