دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل (پژوهشی)

1. شبیه سازی عددی سه بعدی تولید امواج ناشی از زمین لغزش در مخازن سدها ( مطالعه موردی سد سیاه بیشه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

10.30482/jhyd.2020.209432.1422

میثم فاضلی؛ معین عسگری


3. مطالعه عددی تأثیر تغییر پارامترهای هندسی آبگیر و آرایش صفحات مستغرق بر ضریب پادرسوبی آبگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

10.30482/jhyd.2020.252014.1481

معصومه رستم آبادی


4. مطالعه آزمایشگاهی پروفیل عمقی سرعت در کانال مرکب با پوشش گیاهی در سیلابدشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

10.30482/jhyd.2020.245051.1474

مرضیه محسنی؛ فاطمه توکلی نژاد الله آبادی


5. پیش بینی دبی عبوری سرریزهای زیگزاگی قوسی با مقطع ذوزنقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.30482/jhyd.2020.250984.1477

احسان پارسی؛ معصومه زینعلی؛ کاظم اله دادی؛ محمد انصاری قوجقار


6. مطالعه آزمایشگاهی حرکت ذره بستر در سیلاب دشت کانال مرکب مستطیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

10.30482/jhyd.2020.252605.1482

مصطفی نبی پور؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ فرهاد سوری؛ سید حسین مهاجری


7. بررسی آبشستگی موضعی پی در سرریزهای کلیدپیانویی تیپA با تاج جانبی زیگزاگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

10.30482/jhyd.2020.251894.1480

سبحان مرادی؛ حامد شهسواری؛ کاظم اسماعیلی


8. مدل‏سازی عددی پارامترهای مؤثر بر جریان از روی هواده سرریز‌ شوت و غلظت هوا در پایین‌دست آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1399

10.30482/jhyd.2020.249831.1476

مهنا تاج نسایی؛ احسان جعفری ندوشن


9. مطالعه آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی سیلابدشت بر روی هیدرولیک جریان در کانال‌های مرکب واگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1399

10.30482/jhyd.2021.266367.1502

علی صمدی رحیم؛ حجت الله یونسی؛ بابک شاهی نژاد؛ حسن ترابی پوده