دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل

1. تأثیر پارامترهای هندسی صفحات ضدگرداب بر هیدرولیک جریان در سرریزهای مدور قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

10.30482/jhyd.2020.225025.1448

الهام ایزدی نیا؛ ژاله قچاقی


2. مطالعه آزمایشگاهی و عددی جریان در سرریز کلید‌پیانویی با دماغه بالادست و تاج نیم دایره در دهانه خروجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

10.30482/jhyd.2020.224767.1447

علی احسانی فر؛ مسعود قدسیان


3. تأثیر موقعیت کارگذاری لوله هواده بر کنترل آبشستگی اطراف پایه پل استوانه‌ای به کمک مدل آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

10.30482/jhyd.2020.223209.1446

مهشاد افشارپور؛ سید محسن سجادی؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ محمود شفاعی بجستان


4. بررسی تجربی و عددی اثرات انسداد ورودی بر جریان در کالورت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

10.30482/jhyd.2020.211670.1425

سمیه کریم پور؛ سعید گوهری؛ مهدی یاسی


5. شبیه سازی اندرکنش سازه- سیال و ارتعاش ناشی از جدایش گردابه در استوانه های دایروی و بریده شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

10.30482/jhyd.2020.219014.1438

مصطفی اسماعیلی؛ امیرحسین ربیعی؛ پیمان بایندر


6. ضریب دبی دریچه سالونی بیضوی همراه با تبدیل تدریجی در شرایط مستغرق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.30482/jhyd.2020.225028.1449

محمود شفاعی بجستان؛ مهدی زینی وند؛ محسن طهماسبی پور


7. بررسی عددی تاثیر زبری بستر بر ضریب دبی جریان و استهلاک انرژی در سرریزهای اوجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1399

10.30482/jhyd.2020.227423.1452

هوشیار احمدیان؛ محمد مهدی حیدری؛ محمد حسین ادیب راد


8. مقایسه آبشستگی پایین‌دست سرریزهای کلید پیانویی ذوزنقه‌ای و مستطیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

10.30482/jhyd.2020.227522.1453

علیرضا مسلمان یزدی؛ سید عباس حسینی؛ سهراب نظری؛ نصرالله امانیان


9. بررسی اثر پوشش گیاهی مصنوعی غیر مستغرق صلب بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

10.30482/jhyd.2020.231048.1458

حامد شهسواری؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


10. کاربرد الگوریتم‌های هوشمند برای مدلسازی رابطه دبی-اشل در شرایط استغراق سرریزهای کنگره‌ای و خطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

10.30482/jhyd.2020.232388.1461

مهدی فولادی پناه؛ مهدی ماجدی اصل؛ آیدا حق گویی


11. روندیابی سیلاب در بازه‌های رودخانه‌ای‌ بر مبنای استخراج یک رابطه تحلیلی جدید (مطالعه موردی رودخانه سیمینه‌رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

10.30482/jhyd.2020.229739.1456

جعفر چابک پور؛ یعقوب آژدان


12. تعیین میزان دقت منابع ارتفاعی مختلف جهت برآورد پهنه سیلاب در رودخانه‌های با شرایط ریخت‌شناسی متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1399

10.30482/jhyd.2020.231744.1460

امیر محمد آرش؛ مهدی یاسی؛ اصغر عزیزیان


13. معرفی شبیه سازی هیدرولیکی دوبعدی جریان به عنوان روشی جهت تخمین زمان تمرکز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1399

10.30482/jhyd.2020.232604.1462

مسیح ذوالقدر؛ محمد رفیع رفیعی؛ فاطمه اسمعیل منش