کلیدواژه‌ها = تنش برشی
2. تحلیل تنش برشی در کانال‌های روباز با مقطع مستطیلی به روش تعادل نیرو

دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 33-44

بابک لشکرآرا؛ منوچهر فتحی مقدم