کلیدواژه‌ها = ترکیب بهینه
1. کنترل بهینه سیلاب با ترکیب سدهای تأخیری پاره‌سنگی و خاکریزساحلی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 27-45

جواد سروریان؛ جمال محمد ولی سامانی؛ حسین محمد ولی سامانی