کلیدواژه‌ها = سطح آزاد
1. تأثیر روش محاسبه سرعت روی وجوه سلول در شبیه‌سازی جریان زیربحرانی در کانال‌های باز

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 15-32

زهره دهقان بهابادی؛ محمدرضا هادیان؛ امیررضا زراتی


2. اعمال خصوصیات جریانهای آشفته در روش MPS چند فازی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-11

سمینا شیرازپور؛ مرتضی کلاهدوزان