کلیدواژه‌ها = انتقال رسوب
1. بررسی عددی و آزمایشگاهی توزیع رسوبات غیر چسبنده در درون بدنه سدهای پاره‌سنگی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 25-36

اکبر محمدیها؛ مجید حیدری؛ جلال صادقیان؛ علیرضا عمادی


2. انتقال بار بستر تحت رژیم پرش رسوبات در جریان آشفته بخش اول: توسعه مدل

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-17

رضا براتی؛ سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری؛ گودرز احمدی


3. انتقال بار بستر تحت رژیم پرش رسوبات در جریان آشفته بخش دوم: تحلیل حساسیت پارامترهای مهم مدل

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-28

رضا براتی؛ سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری؛ گودرز احمدی


4. مدل‌سازی شکست سد با بستر فرسایش‌پذیر با استفاده از روش SPH

دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 41-52

محمد صادق مقصودی؛ مهدی شفیعی‌فر