کلیدواژه‌ها = SPH
2. مدل‌سازی جریان دانه‌ای به کمک مدل رئولوژیکی μ(I) در روش SPH

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 43-55

مهران خیرخواهان؛ خسرو حسینی


3. مدل‌سازی شکست سد با بستر فرسایش‌پذیر با استفاده از روش SPH

دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 41-52

محمد صادق مقصودی؛ مهدی شفیعی‌فر


4. شبیه‌سازی عددی جریان چگال به روش SPH

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 45-56

سید میثم کیا؛ مهدی شفیعی فر؛ علیرضا ولی‌زاده