کلیدواژه‌ها = زبری بستر
2. انتقال بار بستر تحت رژیم پرش رسوبات در جریان آشفته بخش دوم: تحلیل حساسیت پارامترهای مهم مدل

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-28

رضا براتی؛ سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری؛ گودرز احمدی


3. مطالعه‌ای بر روش‌های تعیین زبری یک بستر شنی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 73-86

سید حسین مهاجری