کلیدواژه‌ها = سرریز کلید پیانویی
1. هیدرودینامیک سه بعدی سرریزهای کلیدپیانویی انحنادار در پلان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 61-79

اکبر صفرزاده گندشمین؛ بهزاد نوروزی