کلیدواژه‌ها = استهلاک انرژی
تعداد مقالات: 8
1. مطالعه استهلاک انرژی سازه گابیونی در پایین دست سرریز اوجی با دو روش آزمایشگاهی و فرامدلی

دوره 16، شماره 4، پاییز 1400

10.30482/jhyd.2021.285286.1526

مهدی ماجدی اصل؛ سعیده ولیزاده؛ یاور محمد تقی زاده


2. تأثیراستهلاک انرژی ناشی از جت آب خروجی ازکف و انتهای حوضچه آرامش بر طول پرش هیدرولیکی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 17-28

10.30482/jhyd.2021.268704.1504

آیرین تقی نیا؛ سید امین اصفری پری؛ محمود شفاعی بجستان؛ ایمان احمدیان فر


3. بررسی عددی استهلاک انرژی شیب‌شکن قائم با لبه‌ دندانه‌ای افقی

دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 23-36

10.30482/jhyd.2021.256774.1486

رضا میرزائی؛ خسرو حسینی؛ فرهاد موسوی


4. بررسی تاثیر مشخصات هندسی صفحه شکست جت بر استهلاک انرژی در چاهک ریزشی

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 45-59

10.30482/jhyd.2019.126057.1291

سیدرضا هاشمی نژاد؛ محمدجواد خانجانی؛ غلامعباس بارانی


7. «یادداشت تحقیقاتی» نیمرخ طولی بی‌بعد سطح آب در جهش هیدرولیکی آزاد

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-85

10.30482/jhyd.2016.41503

امیر گرد نوشهری؛ ابراهیم امیری تکلدانی


8. ارزیابی استهلاک انرژی روی سرریز دندانه‌دار بلوکی و مقایسه آن با سرریز پلکانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-10

10.30482/jhyd.2014.8548

محبوبه جم؛ ناصر طالب بیدختی؛ اسدالله مردشتی